Ийи чагаа 

1
Калбак ховаа орай кежээ
Хараганнар аразынга
Улчуп чоруур чиргилчин дег
Уйгумга сен кирер-дир сен.

Чылыг хүнүм алдыны дег,
Чырык айым мөңгүнү дег,
Дүжүмге сен чуруттунуп,
Дүннү өттүр төөредир сен.

Сирень частып келген-дир деп,
Хырааланган соңгаларым
Шилдеринден хүлүмзүрүп,
Кызыдыр-ла мегелээр сен.

Оттуп кээр мен, туман шаң дег
Опчок меге эсти бээр-дир.
Соңгам шилин угулзалаан
Соок чывар каттырар-дыр.

2
Маңган харга хөмдүрүпкен
Бажыңым ээн, сандаргай-дыр.
Хаая-хаая дүвүлүг хат
Хаалгам соктап сыгырар-дыр.

Вижайда ам час дүжүп,
Вишнялар чечектелип,
Айлаң-куштар эртен-кежээ
Аян тудуп турар-ла боор.

Чалгаарааштың шак бо өйде
Сактып бодаар чүвең-даа чок,
Аргыттынар дүктер дыдып,
Аргаланып орар боор сен.

Менде чүү боор, мынчалдыр-ла,
Байыыргаптар чүвем-даа чок,
Бачым ишке хүнүм үдеп,
Менди-чаагай олур-ла мен.

Чажыргаш чоор, амга чедир
Аккыр хавааң кичегелээн
Алдын күс дег суук чажың
Сагыжымдан ыравас-тыр.

Катап меңээ чедип кел деп,
Чаннып, дилеп шыдавас мен.
Шак бо чагаам чорудупкаш,
Харыызын-даа манавас мен.

Кады чораан үевис-даа
Канчап биске уттундурар.
Хайыралыг ынакшыл деп
Кайывыс-даа бодаар-ла бис.

Чуртувустуң ийи өске
Чурумалдыг черлеринде
Амыдырал-чуртталгавыс
Аңгы болуп төнер-ле боор.

Сээң хууңга ынчангаш мен
Сеткилимниң ханызындан
Чыргал-дыштыг болуруңну
Шыны-биле күзеп ор мен.

Вижайда ам час-даа дүшкен,
Бистиинде час озалдаан-дыр…

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz