Тываның Улустуң чогаалчылары

 1. С.Б. Пюрбю – 1973 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган
 2. С.А. Сарыг-оол – 1974 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган
 3. С.К. Тока – 1974 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган
 4. К.-Э.К.Кудажы – 1987 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган
 5. С.С. Сүрүң-оол  – 1994 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 6. М.Б.Кенин-Лопсан – 1994 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 7. Ю.Ш. Кюнзегеш – 1997 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 8. Е.Т. Танова  – 2005 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 9. А.А. Даржай  –2007 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 10. Ч.Ч. Куулар  – 2009 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган
 11. Э.Б. Мижит  – 2011 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

 

Информормацияны В.С. Салчак берген.

Сергей Бакизович ПЮРБЮ

1913 чылдың сентябрь 7-де Улуг-Хемниң (Бээзи кожуун) Эъжимниң Одуруг-Аксынга (?) төрүттүнген. Чогаал ажылын 1930 чылда эгелээн. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Тыва чогаал шинчилээр эртемниң үндезилекчизи. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы, улаштыр номчуур>>>

<imgСтепан Агбаанович САРЫГ-ООЛ

1908 чылдың ноябрь 17-де Өвүр Торгалыгның Кадыгбай деп черге төрүттүнген. Чогаал ажылын 1930 чылдарда эгелээн. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы, Тыва АССР-ниң литературазының болгаш уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы. улаштыр номчуур>>>

<imgСалчак Калбакхөрекович ТОКА 

                   1901–1973

          1901 чылдың декабрь 15-те Тожунуң Мөөн-Хөл деп черге (Салчак кожууннуң Мергенге деп база айтып турган) төрүттүнген. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Чогаал ажылын 1930 чылда эгелээн. Драматург, прозачы. ССРЭ-ниң болгаш Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналдарының лауреады, Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы.  улаштыр номчуур >>>

 

<imgКызыл-Эник Кыргысович КУДАЖЫ

1929 чылдың декабрь 13-те Улуг-Хемниң Ийи-Тал сумузунда Чээнек деп черге төрүттүнген. Чогаал ажылын 1948 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тываның улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың Күрүне шаңналының лауреады. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң литература шаңналының лауреады. улаштыр номчуур>>>

<imgСалим Сазыгович СҮРҮҢ-ООЛ

1924 чылдың апрель 15-те Барыын-Хемчиктиң Акка  төрүттүнген. Чогаал ажылын 1946 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы. Тываның комсомол шаңналының лауреады. Ооң адын «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче киирген. Чогаалдары ССРЭ-ниң улустарының болгаш делегейниң улустарының дылдарынче очулдуртунган. улаштыр номчуур>>>

<imgМонгуш Борахович КЕНИН-ЛОПСАН

1925 чылдың апрель 10-да Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей сумузунда Чаш-Тал деп черге төрүттүнген. Чогаал ажылын 1940 чылдар үезинде эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тываның улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың Президентизиниң С.А. Сарыг-оол аттыг чогаал шаңналының лауреады.  улаштыр номчуур>>>

<imgЮрий Шойдакович КЮНЗЕГЕШ

1927 чылдың ноябрь 17-де Тожунуң Арбык деп черге төрүттүнген. Чогаал ажылын 1942 чылда эгелээн. Шүлүкчү, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы. Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы. Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналының болгаш Тыва Республиканың Президентизиниң С.А. Сарыг-оол аттыг чогаал шаңналының лауреады. Ооң ады-биле Тываның ном үндүрер черин адаан.  улаштыр номчуур>>>

<imgЕкатерина Түктүг-ооловна ТАНОВА

1930 чылдың март 27-де Сүт-Хөлдүң Кара-Чыраа кавызынга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1951 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. Тыва уруглар чогаалының үндезилекчилериниң бирээзи. ССРЭ-ниң Чогаалчылар болгаш Журналистер эвилелдериниң кежигүнү. Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы. Тыва Республиканың Чазак Даргазының Л.Б. Чадамба аттыг уруглар чогаалдары дээш шаңналының лауреады. Төөгү эртемнериниң кандидады. улаштыр номчуур>>>

<imgАлександр Александрович ДАРЖАЙ

1944 чылдың ноябрь 3-те Сүт-Хөлдүң Суг-Аксы суурга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1964 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың Күрүне шаңналының, Тыва Республиканың Чазак Даргазының С.А. Сарыг-оол аттыг чогаал шаңналының болгаш Украинаның Ровно облазының комсомол шаңналының лауреады. Ооң чогаалдары орус, алтай, украин болгаш өске-даа дылдарже очулдуртунган. улаштыр номчуур>>>

<imgЧерлиг-оол Чашкынмаевич КУУЛАР 

              (Куулар Черлиг-оол)

    1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчиктиң Хорум-Даг сумузунуң Шеми-Аксынга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1960 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың алдарлыг чогаалчызы. Тыва Республиканың Культура, кино болгаш туризм яамызының С.А. Сарыг-оол аттыг чогаал шаңналының лауреады. улаштыр номчуур>>>

<imgЭдуард Баирович МИЖИТ 

         1961 чылдың апрель 22-де Улуг-Хемниң Торгалыг суурга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1980 чылда эгелээн. Шүлүкчү, драматург, прозачы, очулдурукчу. Тываның Улустуң чогаалчызы. Россияның Чогаалчылар болгаш Театр ажылдакчыларының эвилелдериниң кежигүнү. Тыва Республиканың Культура, кино яамызының чогаал шаңналының лауреады. А. М. Горький аттыг литература институдун дооскан. Тыва, орус дылдарда бижип чоруур. улаштыр номчуур>>>

Бо арынны Николай Шагдыр-оолович Куулар белеткеп кылган.

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz