Оожургавайн, чурттап чор мен

Чеди чүзүн челээш тырткан

Черим-чуртум каазын мактап,

Хомудал чок, өөрүшкүлүг,

Хостуг шөлээн чурттап чор мен.

 

Чемдик тудуу чүвем-даа чок,

Чечектелген чуртталгамны

Четче сөглээр сөстер тыппайн,

Сеткил ханмайн чоруур-дур мен.

 

Аксым-кежиин, алдын хүннү

Агап-йөрээр уран-мерген

Аялгалар дилеп тыппайн,

Амыр-дыжым билбейн чор мен.

 

Ада-чуртка, төрээн чонга

Оода-ла чаңгыс катап

Аян тудуп ырлап бээр дээш,

Оожургавайн чурттап чор мен.

1973

 

     Сергей Бакизович ПЮРБЮ

    1913 чылдың сентябрь 7-де Улуг-Хемниң (Бээзи кожуун) Эъжимниң Одуруг-Аксынга (?) төрүттүнген. Чогаал ажылын 1930 чылда эгелээн. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Тыва чогаал шинчилээр эртемниң үндезилекчизи. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы, Тыва АССР-ниң литературазының болгаш уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналының лауреады,. ТАР-ның Чогаалчылар эвилелиниң баштайгы даргазы. Ооң адын Тываның улусчу чогаадылга төвү эдилеп чоруур. «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче ооң ады кирген.Чогаалдары ССРЭ-ниң улустарының, делегей улустарының чээрби хире дылдарынче очулдуртунган. Тыва дылче А. Пушкинниң «Евгений Онегинин», лириказын, В. Шекспирниң «Ромео болгаш Джульеттазын», Л. Толстойнуң «Хаджи-Мурадын», М. Горькийниң «Артамоновтарның ажыл-үүлезин», М. Лермонтовтуң, Н. Некрасовтуң шүлүктерин, Н. Погодинниң, Б. Лавреневтиң шиилерин болгаш өске-даа чогаалдарны очулдурган.

   Номнары: Чогаалдар чыындызы: шүлүктер, шүлүглелдер, проза чогаалдары, шиилер (Кызыл, 1973); «Аныяк чогаалчыларга дуза» (Кызыл, 1939), «Кызыл кош» (Кызыл, 1943), «Эртенгиниң ыры» (Кызыл, 1944), «Чарылбазым чалыы назын» (Кызыл, 1970) «Өшпес одум» (Кызыл, 1982), «Когда улетают журавли» (Москва,: Современник, 1973), «Аян тудуп чедип келдим» (Кызыл, 1993) «Шынаппайның чугаазы» (Кызыл, 1960), «Мерген бичиилер болгаш мелегей күчүтеннер», (Кызыл, 1968), «Шылгалда» (Кызыл, 1963) болгаш оон-даа өске. Ниитизи-биле тыва, орус дылдарга чээрби ажыг ному үнген.

1975 чылдың декабрь 27-де мөчээн.

                                                    Материалды Николай Шагдыр-оолович Куулар белеткээн

Василий Салчак, ТГШИ-ниң

эртем архивиниң эргелекчизи

ЧҮГҮРҮК УГААН БОЛГАШ САЛЫМ-ЧАЯАН

     (Эң баштайгы Тываның улустуң чогаалчызы Сергей Бакизович Пюрбюнуң намдарынга хамаарыштыр)

         С.Б. Пюрбюнуң намдары, кол нургулайында, чүгле даштыкы им-демдектери-биле – ооң төрүтүнген чер-чурту, өөренип база ажылдап чораан черлеринге хамаарышкан – каш-ла барымдаалыг медээлер-биле биске билдингир болуп турар. Ооң ук-ызыгууру, аймак-төрели, чаш болгаш элээди чораан чылдары база, чөптүг эвес буруудаттырган ужун, хоругдал адаанга эрттирген үелериниң дугайында дыка эвээш билир бис.

         Ынчаарга, кандыг-ла бир поэтиктиг овур-хевирни ала-чайгаар күткүп кээп чораан ооң уян хөңнү кандыг-кандыг муңчулуушкуннарга, хөлзээшкиннерге бүргеткен, сагыш-сеткили саарзыкталып дойлуп чорааны – ооң ол иштики намдарының дугайында база-ла эки билбес бис.

      улаштыр номчуур>>>

КҮСКҮ СЕСЕРЛИККЕ

Сеңээ ынчан чечек тудусканым

Сесерликке бо-ла келир-дир мен.

Холуң тудуп, хөглүг чугаалажып,

Кожа кылаштажып чораан дег мен.

 

Көктүг чайын маңаа көрүштүвүс - 

Хөлүгүр күс бөгүн мында дүштү.

Саглагар, чоон, ынак терээвисте

Чаңгыс бүрү менче согаңнап тур.

 

Чанагаш, куу арга көзүлбестеп,

Чаңгыс бүрү черже сылдырт диди.

Харлыг кыштың соогу хадып эртер,

Кайгамчык май катап эргип келир.

 

Частың чечээ маңаа четчип турда,

Шала кежээ борта болчажыр бис.

Черниң хамык шимиин белек кылдыр

Сеңээ ынчан сунуп, чедип кээр мен.

1954

шүлүктеринче>>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz