*   *   *

Бодунуң эриин үерлээн хем

Боду-ла үрей шаап аар ийин.

Боттуң кылыы оон-даа дора.

*   *   *

Селбер бажың дөңгүрерткеш, эреге чууп,

Сен-даа дыка ыдык-чаагай көстүп тур сен.

Сеткилиң чоп биеэги-ле хевээр чүвел?

*   *   *

Ырак оран Энеткекче каш-даа удаа

Ыдык номнал суртаалынга чорааш келдиң.

Ынчалза-даа...

*   *   *

Даштыкы хөлге мунупканда,

Дарга олут ээлепкенде,

Талаң мени танывас сен ийин.

*   *   *

Эрге-дужаал, көвей акша эдилээнде   

Эки кижи үрелир-деп меге ийин –

Чаштып чораан шыны көстүп келгени ол.

*   *   *

Адааргалдың чалбыыжынга хуюкталган

Арны-бажың, ишти-хөңнүң кээргенчиг бол,

Пашта хоорган күскең чүден кээргенчиг-дир.

*   *   *

"Сээдең сен!” – деп чалымдыва алгырарга,

Сеңээ чалым: "Сээдең сен!” – деп харыылап бээр.

Баък үүле ээзинге-ле ээп кээр ийин.

*   *   *

Оо-хоран үрезинин тарып аарга,

Оон чүгле хоран өзүп келири дег,

Нүгүлүң сээ чүгле бачыт эккээр ийин.

*   *   *

Чежемейниң шаар дээрже бедизе-даа,

Черден эзир черле караан салбас ийин.

Төрээн чериң, дазыл-угуң утпайн-на көр.

*   *   *

Арын-бажың карак-кулааң көөрүмге,

Ада-иең дөзеп алган тыва-даа бол,

Аксың чүге орустап-ла турар чүвел?!

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz