СЕҢЭЭ ЧҮГЕ ЫНАКШЫДЫМ

Сенден өске чараш, чалыы кыстар чок бе?

Сеңээ чүге ынча дыка ынакшыдым?

Ындыымга сен анчыгзынма, чемелеве.

Ынакшылдың дынын тыртып шыдавадым.

 

Сенден өске чараш кыстар көвей-ле-дир.

Сеткилимни сен дег, ынчаар кывыспас-тыр.

Алды хонук ужурашпайн, хөрээм өер,

Айлык-чылдык көрүшпээн дег апаар-дыр мен.

 

Кымдан артык кежээ, шалып, кызымак сен,

Кылган чүвең дөгерезин дескетпес сен.

Орлан, эрес оолдар, кыстар көвей-ле-дир,

Олар шупту сен дег, ындыг болуксаар-дыр.

 

Салгын-хаттан ойлай берген туман ышкаш,

Ыржым-шыпшың сенден дезип ыңай болур,

Саарыгда кыңгырашкан чалгыглар дег

Ырның үнү хөлегең дег сенде тудуш.

 

Чуруттунмас, дөмейлежир чүзүнү чок

Чуртталганың чаагай өңү арныңда-дыр.

Сенден өске, дилеп тыппас, кымда-даа чок,

Сеткил эстир чырык көрүш карааңда-дыр.

 

Өөрүмнүң аразындан чазыг чокка

Чүгле сеңээ ынчангаштың ынак-тыр мен.

Өскээ бербээн сеткилимни сезиг чокка

Чүмү-биле ынчангаштың сеңээ туттум.

1955

 

ЧҮРЭЭМ ДУГАЙЫНДА

Чүлдү-чүрек дугайында

Шүлүк-ле хөй.         

                       Чүрээм сени

                                     чүү деп сөглээйн?

Көзүрүмнү сыйып каа дег,

Хөөкүй чүрээм

хире-хире ыстап кээр сен.

Кадыг ишке кулдамыктап,

Камнаваан-даа чадавас мен.

Өршээ, чүрээм.

Ынчалза-даа хомудал чок:

Өске чүрек муңгаралын үлежип ап,

Ырың-шооруң харамнанмайн,

Өөрүңнүң өөрүшкүзүн кыпсып чордуң.

Сеткилимниң ханызындан

Сеңээ бөгүн

четтирдим деп сөглээйн, чүрээм.

Хөөкүй чүрээм ыстаза-даа,

Көрүп эрткен чуртталгамда хомудал чок:

Аас-кежиин,

өөрүшкүнү

Амзап эвес,

долдур пактап четтирген мен.

Могаг чокка хөглүг ырны

Фортепьяно догууру дег, согам, чүрээм.

1968

  <<<мурнунда арынче

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz